Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 5 września 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Wolsztyn

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu
z dnia 5  września 2019 r.

o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie:
WOLSZTYN

 1. Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu podaje informację o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Wolsztyn.
 2. Zgodnie z art. 191c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684, 1504) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres
  6 lat spośród osób posiadających wykształcenie wyższe, będących pracownikami urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub jednostkach.
 3. Ogólne zasady:

a) Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu.

b) Dokumenty należy przesłać na adres:
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu, ul. Kościuszki 93 61-713 Poznań
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja - urzędnik wyborczy – GMINA WOLSZTYN”.

lub doręczyć do siedziby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu
w godzinach pracy Delegatury.

W zgłoszeniu podaje się:

a)      w przypadku osoby będącej pracownikiem urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

 • imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, nazwę gminy w której kandydat ma wykonywać funkcję, informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę, kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1.

b)      W przypadku osoby mającej co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

 • imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, nazwy urzędów lub jednostek, o których mowa w art. 191c § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, w których kandydat ma łącznie co najmniej 5-letni staż pracy oraz okres zatrudnienia w nich, numer telefonu, adres e-mail, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję, informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia dołącza się do wglądu oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy, lub innych dokumentów potwierdzających w sposób niebudzący wątpliwości
co najmniej 5-letni staż pracy. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2.

 • Szczegółowe kryteria, jakie musi spełniać urzędnik tworzący Korpus Urzędników Wyborczych, określa art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684, 1504), który stanowi, że urzędnikiem wyborczym nie może być: osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej, osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
 • Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • W związku z treścią art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów
  do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Poznaniu

/-/ Paweł Nowek

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  05-09-2019 12:37

  Wprowadził:

  Administrator

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 12:38

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 12:39

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 12:39

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 13:16

  Wprowadził:

  Administrator

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij