• Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu I, Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 4 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Poznaniu o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na 31 grudnia 2017 r.
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.